Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

JAVNI POZIV - BIH

 

 

Ministarstvo finansija na osnovi prvog stava člana 8 Zakona o načinu izvršavanja presude Evropskog suda za ljudska prava u predmetu broj 60642/08 (Službeni list RS, br. 48/15; u nastavku: Zakon) objavljuje

 

javni poziv

za podnošenje zahtjeva za verifikaciju neisplaćenih starih deviznih depozita

 

Predmet i namjena javnog poziva

 

Sve vlasnike neisplaćenih starih deviznih depozita sa potraživanjima do Ljubljanske banke d. d. Ljubljana, Glavne filijale Sarajevo (u nastavku: Glavna podružnica Sarajevo) i Ljubljanske banke d. d. Ljubljana, Glavne filijale Zagreb (u nastavku: Glavna podružnica Zagreb) pozivamo da podnesu zahtjev za verifikaciju neisplaćenih starih deviznih depozita.

U skladu sa prvim stavom člana 21 Zakona, odlučivanje o zahtjevima za verifikaciju neisplaćenih starih deviznih depozita pri Glavnoj podružnici Sarajevo odgađa se dok se ne dobiju podaci iz četvrtog stava člana 9 Zakona. Datum kada spomenuti podaci budu dobiveni biće objavljen u Službenom listu RS i na internet stranici Fonda Republike Slovenije za nasljedstvo.

 

Uživatelji

 

U skladu sa Zakonom, uživatelji su fizička lica koja imaju potraživanje vezano za neisplaćeni stari devizni depozit. Uživatelji su i civilna pravna lica koja su prema propisima o deviznom poslovanju SFRJ vlasnici neisplaćenog starog deviznog depozita. U slučaju da je fizičko lice dobilo potraživanje vezano za neisplaćeni stari devizni depozit na osnovi važećeg pravnog posla, to lice ima pravo da zahtjeva verifikaciju samo ako je dobivanje potraživanja evidentirano pri Glavnoj podružnici Sarajevo odnosno Glavnoj podružnici Zagreb do 1. 12. 2015.

 

Način i rok podnošenja te sadržaj zahtjeva za verifikaciju

 

Zahtjev se podnosi lično ili poštom pri Fondu Republike Slovenije za nasljedstvo, javnom fondu, Glinška 3, 1000 Ljubljana (u nastavku: Fond). Uživatelji zahtjev mogu podnijeti sami, a Fond će biti na raspolaganju za pomoć i objašnjenja.

Zahtjev za verifikaciju podnosi se od 1. 12. 2015 do 31. 12. 2017. Zbog bržeg rješavanja zahtjeva preporučujemo da se zahtjev podnese na obrascu koji je prilog Pravilniku o sadržaju i obliku zahtjeva za verifikaciju neisplaćene starog deviznog depozita (Službeni list RS, br. 81/2015), a objavljen je i na internet stranici Fonda na adresi www.srsn.si. Obrazac se ispunjava u skladu sa uputstvom objavljenim na internet stranici Fonda na adresi www.srsn.si.

 

Zahtjev za verifikaciju mora sadržavati:

 

 • podatke o uživatelju, i to lično ime, datum i mjesto rođenja, adresu stalnog prebivališta uživatelja odnosno ime i sjedište te porezni ili drugi identifikacijski broj uživatelja;
 • lično ime i adresu stalnog prebivališta mogućeg zakonskog zastupnika odnosno opunomoćenika uživatelja;
 • podatke o neisplaćenom starom deviznom depozitu;
 • u slučaju dobivanja potraživanja nasljedstvom, navesti pravnog predaka i osnove za nasljedstvo;
 • adresu za uručivanje, ako nije jednaka adresi stalnog prebivališta uživatelja;
 • potpis uživatelja (u slučaju da se zahtjev podnosi poštom potpis uživatelja na zahtjevu mora biti ovjeren).

 

Zahtjevu treba priložiti:

 

 • dokumente o neisplaćenom starom deviznom depozitu (original ili kopija devizne štedne knjižice ili ugovora o depozitu ili druge dokumente koji dokazuju postojanje i iznos potraživanja);
 • kopiju ličnog dokumenta uživatelja;
 • opunomoćenje ili drugi pojedinačni akt koji daje osnovu za zastupanje, ako uživatelj podnosi zahtjev preko zakonskog zastupnika ili opunomoćenika (ako uživatelja zastupa opunomoćenik koji nije odvjetnik, opunomoćenje mora biti ovjereno);
 • pravni akt koji je osnova za pravno nasljedstvo;
 • dokaz o vlasniku i broju transakcijskog odnosno osobnog računa na koji će biti uplaćena sredstva iz neisplaćenog starog deviznog depozita;
 • pismenu izjavu uživatelja sa preuzimanjem materijalne i kaznene odgovornosti da neisplaćeni stari devizni depozit nije biio prenesen na drugu osobu.

 

Za odlučivanje u postupku verifikacije nadležan je Fond. U postupku verifikacije utvrđivaće se uživatelji, postojanje i iznos pojedinačnog neisplaćenog starog deviznog depozita te obračunati kamate u skladu sa odredbama Zakona. Ako Fond utvrdi da je zahtjeva za verifikaciju utemeljen, pripremiće informativni izračun, koji će uručiti uživatelju na stalnu adresu ili na adresu za uručivanje. Ako se uživatelj ne prituži na izračun, Fond će isplatiti pripadajući iznos unutar 30 dana od dana pravomoćnosti izračuna.

 

Dodatne informacije

 

Dodatne informacije u vezi sa podnošenjem zahtjeva za verifikaciju uživatelji mogu dobiti pri Fondu na adresi MF.Info-SRSN(at)mf-rs.si ili po telefonu na broju +386 1 369 6969 te na internet stranici Fonda na adresi www.srsn.si. Na internet stranci Fonda biće objavljena i objašnjenja i odgovori na pitanja vezana za postupke verifikacije.

 

Republika Slovenija

Ministarstvo finansija