Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

JAVNI POZIV - HR

 

Ministarstvo financija na temelju članka 8., stavak 1. Zakona o načinu izvršenja presude Europskog suda za ljudska prava u predmetu broj 60642/08 (Službeni list RS br. 48/15; u daljnjem tekstu: Zakon) objavljuje

 

javni poziv

za podnošenje zahtjeva za verifikaciju neisplaćene stare devizne štednje

 

Predmet i svrha javnog poziva

 

Sve imatelje neisplaćene stare devizne štednje s tražbinama prema Ljubljanskoj banci d. d. Ljubljana, Glavnoj filijali Sarajevo (u daljnjem tekstu: Glavna podružnica Sarajevo) i Ljubljanske banke d. d. Ljubljana, Glavnoj filijali Zagreb (u daljnjem tekstu: Glavna podružnica Zagreb) pozivamo na podnošenje zahtjeva za verifikaciju neisplaćene stare devizne štednje.

Sukladno članku 21., stavak 1. Zakona, odlučivanje o zahtjevima za verifikaciju neisplaćene stare devizne štednje u Glavnoj podružnici Sarajevo odgađa se do stjecanja podataka iz članka 9., stavak 4. Zakona. Datum stjecanja navedenih podataka objavit će se u Službenom listu RS i na internetskoj stranici Fonda Republike Slovenije za sukcesiju.

 

Korisnici

 

Sukladno Zakonu, korisnici su fizičke osobe koje imaju tražbine s naslova neisplaćene stare devizne štednje. Korisnici su i civilne pravne osobe koje su sukladno propisima o deviznom poslovanju SFRJ imatelji neisplaćene stare devizne štednje. U slučaju da je fizička osoba stekla tražbine s naslova neisplaćene stare devizne štednje na temelju valjanoga pravnog posla, ima pravo ostvarivati zahtjev za verifikaciju samo ako je njezino stjecanje tražbine evidentirano u Glavnoj podružnici Sarajevo odnosno Glavnoj podružnici Zagreb do 1. prosinca 2015. godine.

 

 

Način i rok podnošenja te sadržaj zahtjeva za verifikaciju

 

 

Zahtjev se podnosi osobno ili putem pošte Fondu Republike Slovenije za sukcesiju, javnom fondu, Glinška 3, 1000 Ljubljana (u daljnjem tekstu: Fond). Zahtjev mogu podnijeti sami korisnici, a Fond će biti na raspolaganju za pomoć i objašnjenja.

Zahtjev za verifikaciju podnosi se od 1. prosinca 2015. do 31. prosinca 2017. godine. Radi bržeg rješavanja podnesaka savjetujemo da se zahtjev podnese na obrascu, koji je priložen uz Pravilnik o sadržaju i obliku zahtjeva za verifikaciju neisplaćene stare devizne štednje (Službeni list RS br. 81/2015) te objavljen na internetskoj stranici Fonda na adresi www.srsn.si. Obrazac se popunjava sukladno uputama objavljenima na internetskim stranicama Fonda na adresi www.srsn.si.

 

 

 

Zahtjev za verifikaciju mora sadržavati:  

 • podatke o korisniku i to osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresu stalnog prebivališta korisnika odnosno naziv i sjedište te porezni ili drugi identifikacijski broj korisnika
 • osobno ime i adresu stalnog prebivališta eventualnog zakonskog zastupnika odnosno ovlaštenog korisnika
 • podatke o neisplaćenoj staroj deviznoj štednji
 • u slučaju stjecanja tražbina na temelju nasljedstva, potrebno je navesti pravnog prethodnika i osnovu po kojoj se nasljeđuje
 • adresu za uručivanje, ako nije ista kao adresa stalnog prebivališta korisnika
 • potpis korisnika (u slučaju podnošenja putem pošte, potpis korisnika na zahtjevu mora biti ovjeren).

Zahtjevu je potrebno priložiti:  

 • dokumente o neisplaćenoj staroj deviznoj štednji (original ili presliku devizne štedne knjižice ili ugovora o depozitu ili drugih dokumenata koji dokazuju postojanje i visinu tražbine)
 • presliku osobnog dokumenta korisnika
 • punomoć ili drugi pojedinačni akt koji pruža temelj za zastupanje, ako korisnik podnosi zahtjev putem zakonskog zastupnika ili opunomoćenika (ako korisnika zastupa korisnik koji nije odvjetnik, punomoć mora biti ovjerena)
 • pravni akt koji je temelj pravne sukcesije
 • dokaz o imatelju i broju transakcijskog odnosno osobnog računa na koji će biti doznačena sredstva iz neisplaćene stare devizne štednje
 • pisanu izjavu korisnika, uz preuzimanje materijalne i kaznene odgovornosti, da neisplaćena stara devizna štednja nije bila prenesena na drugu osobu.

 

Za odlučivanje u postupku verifikacije nadležan je Fond. U postupku verifikacije utvrdit će se korisnici, postojanje i iznos pojedinoga neisplaćenog starog deviznog depozita te obračunati kamate sukladno odredbama Zakona. Ako Fond utvrdi da je zahtjev za verifikaciju utemeljen, pripremit će informativni izračun koji će uručiti korisniku na stalnu adresu ili na adresu za uručivanje. Ako se korisnik ne protivi obračunu, Fond će isplatiti pripadajući iznos 30. dan nakon pravomoćnosti izračuna.

 

 

Dodatne informacije

 

Dodatne informacije povezane s podnošenjem zahtjeva za verifikaciju korisnici mogu dobiti u Fondu na adresi MF.Info-SRSN(at)mf-rs.si ili na broju telefona +386 1 369 6969 te na internetskoj stranici Fonda na adresi www.srsn.si. Na internetskoj stranici Fonda bit će objavljena objašnjenja i odgovori na pitanja koja se odnose na postupak verifikacije.

 

Republika Slovenija

Ministarstvo financija