Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Pravnomočna sodba Upravnega sodišča Republike Slovenije iz naslova izvajanja ZNISESČP

Upravno sodišče Republike Slovenije je v zadevi št. I U 805/2017-27 z dne 24. 4. 2018 izdalo sodbo, s katero je bila tožba v upravnem sporu tožnika, nekdanjega varčevalca Ljubljanske banke d.d. Ljubljana, Glavne podružnice Sarajevo, zoper odločbo o zavrnitvi zahteve za verifikacijo, ki jo je skladno z določili Zakona o načinu izvršitve sodbe evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (ZNISESČP)izdal Sklad Republike Slovenije za nasledstvo (v nadaljevanju: Sklad) dne 17. 3. 2017, ker je tožnik vsa sredstva s svoje devizne vloge prenesel na svoj posebni privatizacijski račun pri Agenciji za privatizacijo v Federaciji BiH, zavrnjena. Sodba je pravnomočna.

 

Upravno sodišče RS je v predmetni sodbi zavzelo stališče, da je izpodbijana odločitev Sklada pravilna in utemeljena v določbah ZNISESČP, na katere se sklicuje, prav tako se je strinjalo tudi z razlogi, s katerimi je izpodbijana odločitev utemeljena. Pri tem je kot nesporno potrdilo ugotovljeno dejstvo, da je bila tožnikova devizna vloga na podlagi predpisov države delovanja Glavne podružnice Sarajevo prenesena na posebni račun za namene posebne uporabe, pri čemer iz predmetnih predpisov ne izhaja, da bi s takšnim prenosom prišlo zgolj do subsidiarne odgovornosti Bosne in Hercegovine za poplačilo predmetne terjatve. Skladno z navedenim pa je s tem prenosom prenehala terjatev tožnika do Glavne podružnice Sarajevo iz naslova njegove stare devizne vloge, zaradi česar je izključena tudi obveznost Ljubljanske banke d.d. Ljubljana, katere izpolnitev je za namen izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi Ališić s sprejemom ZNISESČP prevzela Republika Slovenija.

 

Upravno sodišče RS pa je v svoji odločitvi glede na sodbo v zadevi Ališić hkrati zaključilo, da se položaj pritožnikov Ališić in Sadžak v bistvenem razlikuje od položaja tožnika v predmetni zadevi, saj za razliko od tožnika navedena pritožnika nista uporabila svojih starih deviznih vlog v privatizacijskem procesu.

 

Glede vsebine 2. člena ZNISESČP, na katerem temelji izpodbijana odločitev Sklada, je Upravno sodišče RS prav tako ugotovilo, da predmetni zakonski določbi ni mogoče očitati neskladja s sodbo v zadevi Ališić, saj je po prenosu devizne vloge tožnika na posebni privatizacijski račun prenehala terjatev tožnika do Glavne podružnice Sarajevo iz tega naslova.

 

 

Odločitve Ustavnega sodišča Republike Slovenije iz naslova izvajanja ZNISESČP

 

Ustavno sodišče Republike Slovenije je v mesecu marcu 2018 odločilo o štirih zadevah, ki se nanašajo na presojo Zakona o načinu izvršitve sodbe evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (ZNISESČP).

 

V zadevi št. U-I-44/17-10 je iz procesnih razlogov zavrglo pobudo za presojo ustavnosti drugega odstavka 2. člena, 3. člena in tretjega odstavka 6. člena ZNISESČP, ker naj bi bili v neskladju s 14., 23., 33. in 38. členom Ustave RS, katero je pritožnik vložil dne 23. 3. 2017. V zadevah št. U-I-10/18-6, U-I-7/18-9 in U-I-32/18-7 pa je ravno tako iz procesnih razlogov zavrglo tako ustavne pritožbe pritožnikov iz oktobra 2017 kot tudi njihove pobude za začetek postopka za oceno ustavnosti drugega odstavka 2. člena in 3. člena ZNISESČP. V vseh navedenih primerih namreč ni bil izkazan pravni interes za vložitev takšnega pravnega sredstva glede na 24. člen Zakona o Ustavnem sodišču.