Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

ZAHTEVA ZA VERIFIKACIJO

 

V zvezi z izvajanjem Zakona o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (v nadaljevanju: zakon) je Sklad pristojen za odločanje o prevzemu izpolnitve posamezne neizplačane stare devizne vloge v postopku verifikacije.

 

Zahteva za verifikacijo se vloži v pisni obliki, od 1. 12. 2015 do 31. 12. 2017.

 

Zahteva za verifikacijo se lahko pošlje po pošti ali vloži neposredno na Skladu, na naslovu Glinška 3, 1000 Ljubljana, Slovenija. Link na obrazec.

 

Zahteve za verifikacijo ni potrebno vlagati po pooblaščencu. Upravičenci lahko zahteve za verifikacijo vlagajo sami, pri čemer bodo dodatna pojasnila na voljo na spletni strani Sklada, slednji bo na voljo za pojasnila tudi po pošti, elektronski pošti oziroma telefonu.

 

Zahteva mora vsebovati:

 • podatke o upravičencu, in sicer osebno ime, datum in kraj rojstva, naslov stalnega prebivališča upravičenca oziroma naziv in sedež ter identifikacijsko številko upravičenca, ki jo za potrebe uporabe v pravnem prometu ali izkazovanja istovetnosti pred uradnimi organi določajo zakoni države njegovega državljanstva oziroma sedeža;
 • osebno ime in naslov stalnega prebivališča morebitnega zakonitega zastopnika oziroma pooblaščenca upravičenca;
 • podatke o neizplačani stari devizni vlogi;
 • v primeru pridobitve terjatve z dedovanjem, navedbo pravnega prednika in podlage za dedovanje;
 • naslov za vročanje, če ni enak naslovu stalnega prebivališča upravičenca;
 • podpis upravičenca.

 

Zahtevi se priložijo:

 • listine o neizplačani stari devizni vlogi (izvirnik ali kopija devizne hranilne knjižice ali pogodbe o depozitu ali druge listine, ki izkazujejo obstoj in višino terjatve);
 • kopija osebnega dokumenta upravičenca;
 • pooblastilo ali drug posamičen akt, ki daje podlago za zastopanje, če upravičenec vlaga zahtevo po zakonitem zastopniku ali pooblaščencu;
 • pravni akt, ki je podlaga za pravno nasledstvo;
 • dokazilo o imetniku in številki transakcijskega oziroma osebnega računa, na katerega bodo nakazana sredstva iz neizplačane stare devizne vloge;
 • pisna izjava upravičenca s prevzemom materialne in kazenske odgovornosti, da neizplačana stara devizna vloga ni bila prenesena na drugo osebo.